Header Ads

  

Bo Qun Nông Sn Là Gì?Vibo qun nông sn rt quan trng vì nó nh hưởng đến cht lượng ca sn phm, là yếu t quyếđnh giá thành sn phm là bao nhiêu.

Bo qun và vn chuyn có th nh hưởng đến cht lượng nông sn. Ví d, nếu mt người nông dân vn chuyn sn phm ca h vào mt ngày nng nóng, h có nguy cơ làm hng sn phm do nhit.

Điu này s dđến cht lượng sn phm thp và li nhun bán ra s thp hơn.

K Thut Bo Qun Nông Sn Là Gì?

Nhng nguyên tc cơ bđ d dàng đ gi nông sn (trái cây và rau qu) tươi lâu.

1. Duy trì nhit đ: Trái cây và rau qu như dâu tây, rau lá xanh và thm chí c nđược bo qun tt nht bng cách gói trong giy báo và bo qun trong t lnh sch  nhiđ 5 °C tr xung.

2. Không ướt: Bo qun rau ướt s tđiu kin cho vi khun phát trin. Nên hong khô rau trước khi bo qun.

3. Bo qun mt cách khéo léo: Đ bo qut chuông xanh, hãy ct b cung và ct trong hp hotúi biến đi khí quyn có đc l. Bo qun trong môi trường lnh t 5°C tr xung.

4. Sp xếp trái cây: Bn không bao gi đ trái cây và rau khác nhau cùng nhau. Ethylene (hot cht làm chín trái) có th tích t và làm cho trái cây ca bn b chín, dđến lão hóa sm.

Tng Kết Các Bin Pháp Bo Qun Nông Sn:

1.      Làm chm hoc chế s hư hng t nhiên và s phát trin ca vi sinh vt.

2.     Hong khô trái cây & rau qu trước khi bo qun.

3.      c chế s phát trin ca vi khun, nm men, nm mc hoc enzim.

4.     Tránh tái nhim ethylene trước và sau khi x lý.

5.      Sp xếp trái cây & rau qu hp lý.

Mới hơn Cũ hơn